Valentínska súťaž

Podmienky valentínskej súťaže o HAF-BOX od Hafkonaut.sk

Súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook a Instagram, nie je ňou organizovaná ani podporovaná. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Instagram, ale priamo spoločnosti Softberg s.r.o, ako správcovi stránky spoločnosti Hafkonaut na sociálnej sieti Facebook a Instagram. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely danej súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Instagram, ale výhradne ich usporiadateľ.

Usporiadateľom súťaže "Valentínska súťaž" (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Softberg s.r.o, so sídlom  SNP 1451/9, Skalica 909 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 44309/T (ďalej len „Organizátor“). Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Termín konania súťaže a miesto

Súťaž prebieha v období od 29.1.2023 od 19:30 do 14.2.2022 19:00 prostredníctvom sociálnej siete Instagram a Facebook

Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej, alebo Českej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).

Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel súťaže.

Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže

Pravidlá súťaže

Do súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži. Podľa typu a obsahu súťaže splní predmet súťaže – stane sa sledovateľom Facebookovej, alebo Instagramovej stránky Hafkonaut. Súťažný príspevok označí znakom like. V komentári označí dve osoby a v prípade účasti prostredníctvom instagramu zazdieľa príspevok súťaže v príbehu na svojom účte. Súťažiaci sa môžu do súťaže zapojiť dvakrát prostredníctvom Facebooku a Instagramu.

Vyhodnotenie súťaže a výhry

1. Posúdenie splnenia všetkých podmienok účasti v súťaži je pri každom súťažiacom výhradne v kompetencii usporiadateľa.
2. Výhercom súťaže sa stane súťažiaci, ktorého určí usporiadateľ, a ktorý splní všetky podmienky účasti v súťaži.
3. Výber výhercu sa uskutoční bez prítomnosti verejnosti. Počet výhercov je obmedzený na 1 osobu.
4. Výhrou v súťaži je produkt HAF-BOX - balíček s prekvapením. Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži. Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.
5. Výherca bude vyhlásený na Facebookovom aj Instagramovom profile Hafkonaut najneskôr do 5 pracovných dní od žrebovania. Výherca bude vyzvaný zaslať kontaktné údaje na email objednavky@hafkonaut.sk
6. V prípade, ak výherca na správu usporiadateľa o výhre v súťaži nebude reagovať do 5 (piatich) kalendárnych dní, stráca nárok na výhru.
7. Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej alebo Českej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom.

Spôsob odovzdavania výhry

Organizátor bude kontaktovať víťaza prostredníctvom Instagramovej správy, alebo Facebookovej správy. Následne organizátor zašle balíček na dopredu dohodnutú adresu, alebo výdajné miesto. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí do 5 dní od zverejnenia výsledkov súťaže víťaza alebo víťazov kontaktovať, tento stráca nárok na výhru a organizátor kontaktuje náhradníkov.

Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

Účastníci prihlásením do súťaže dávajú organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, mailová adresa, telefónne číslo, adresa doručenia) ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení, pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže, pre zasielanie obchodnej a marketingovej komunikácie ako sú informácie o organizátoroch, ich obchodných partneroch a iných tretích osobách.
Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu objednavky@hafkonaut.sk
Súťažiaci, ktorý takto poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva podľa §21 zákona o ochrane osobných údajov číslo 101/2000 Zb. v platnom znení.
V zmysle § 11 Z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.
Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov, Organizátor nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať.
Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.
Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pravidlá kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu pravidiel Organizátor vhodným spôsobom zverejní na Instagram Hafkonaut.sk a Facebook Hafkonaut.
Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.
Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.

V Bratislave 29.1.2023, Softberg s.r.o